STUDIEMOTIVERANDE FOLKHÖGSKOLEKURS (SMF) - INRIKTNING BESÖKSNÄRINGEN.

I samverkan med Arbetsförmedlingen (AF) och lokala krögare ges nu möjlighet att delta i kurs där du som är nyfiken på jobb i besöksnäringen kan delta. 

Kursen avser att ge inblick i vilka möjligheter till arbete det finns inom restaurang och besöksnäringen i Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommuner. Genom att deltagarna möter den tänkta arbetsmarknaden och arbetsgivarna kan de få ökad förståelse för vilka yrken som finns samt vilka utbildningsvägar som krävs för att kunna arbeta inom restaurang och besöksnäringen. Insikterna om vilken utbildning deltagaren behöver utgör sedan grund för en individuell studieplan med fokus på vidare studier.

Syfte:

Genom att deltagaren möter ett specifikt arbetsfält skapas förståelse och motivation för vilket utbildningsbehov deltagaren har. Kursen vill framför allt motivera inför arbete i besöksnäringen (restaurang och turism). Kursen ska ge möjligheter till personliga kontakter mellan deltagarna och företagen i besöksnäringen. Vidare ska kursen motivera inför framtida studier mot besöksnäringen. Målet för kursen är att deltagaren ska komma i arbete genom att få en tydlig målbild kopplad till studier som möjliggör att nå det uppsatta arbetsmålet.

Utbildningsmoment:

Centralt för kursen är studieförberedande moment inom svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Dessa ämnen har några renodlade undervisningspass men infärgas även i profilämnet.

Profilämnets fokus ligger på de moment som personal bör behärska, tex grundläggande kunskaper om mat, matlagning, hygien och lagstiftning. I kursen ingår studiebesök och gäster från restaurang- och besöksnäringen. I den nära kopplingen till restaurang- och besöksnäringen ges möjligheter till personliga kontakter, vilka kan underlätta för vidare arbete inom restaurang- och besöksnäringen.

Kursen innehåller även kursmoment som fokuserar på studieteknik och motivationsskapande undervisning. Kursen anpassas i hög grad efter deltagarnas behov.

Plats:

Kursen sker med utgångspunkt från vårt kök i centrala Skurup, men också på annan plats i Simrishamn, Ystad, Sjöbo och Skurups kommuner.

Längd:

Kursen omfattar 13 veckor (65 dagar)

Studietakt:

Schemalagd arbetstid måndag till fredag kl. 9.00 - 14.30. Variationer kan förekomma.

Behörighet:

Kursen sker inom ramen för SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) och berättigar till ersättning via Arbetsförmedlingen.

Intyg:

Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg på genomförd kurs.

Ansökan:

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar deltagare till kursen. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för anvisning.

Kontaktuppgifter:

Anna Hennix, Projektledare: anna.hennix@skurupsfolkhogskola.se
Gunnel Ottersten, Linjeledare: gunnel.ottersten@skurupsfolkhogskola.se