UKRAINA-SKOLA

Skurups folkhögskola startar under hösten 2022 upp en kurs i svenska och hälsa inom ramen för tidiga insatser för asylsökande (TIA). Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige och bidra till en meningsfull sysselsättning under asyltiden. 

Läs mer om tidiga insatser för asylsökande här:

https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/social-hallbarhet/integration/tidiga-insatser-for-asylsokande.html

Ukrainska flyktingar

Ny kurs i svenska för alla er, 18 år och äldre, i regionen runt Skurup och Ystad. Både för dig som precis har kommit hit eller för dig som varit här några månader! Kursstart 22 augusti.

Kurserna är på 15 timmar i skolbänken kombinerat med digital undervisning och hemuppgifter som motsvarar heltid. Nivåer anpassas efter dina förkunskaper.

Intresseanmälan:

expedition@skurupsfolkhogskola.se

 

UA  / RU / ENG

 


UA

Важлива інформація для українців стосовно вивчення шведської мови. 

Інформація стосується українців:

1- які щойно або раніше прибули з України до Швеції; 

2- кому вже виповнилося 18 років;

3- хто проживає в комунах Скуруп та Істаді або сусідніх.

Незабаром розпочнуться нові курси шведської мови, а саме- професійна шведська у Skurups folkhögskola

Де? 

 • Скуруп. Скурупська вища народна школа. Адреса: Skurup folkhögskola, Kyrkogatan 68 , Skurup
 • Істад. На базі Cкурупської вищої народної школи. Адреса: Ystad / Skurup folkhögskola, Apgränd 3,Ystad 

Коли?

Початок курсу- середина серпня 2022.

Важлива інформація стосовно початку курсу, змісту курсу, тощо буде доступна українською, російською, англійською мовами з 2-го серпня 2022 на інтернет сторінці Скурупської вищої народної школи - www.skurupsfolkhogskola.se.

Розклад курсів?

Курси складаються із 15 годин очного навчання та дистанційного навчання разом із домашніми завданнями, що відповідатиме повній робочій зайнятості .

Мовні рівні коригуються відповідно до наявності попередніх знань шведської або їх відсутності, див. нижче.

 • Ті, хто вже має певні знання шведської мови і, можливо, вже почав працювати, матиме можливість покращити свою шведську до рівня SFI-Swedish. При правильному плануванні вашого часу ви можете працювати неповний робочий день і вчитися одночасно.
 • Курси рекомендовані і для тих, хто щойно прибув до Швеції та хоче швидко та правильно влитися у соціальне середовище, щоб розпочати швидке адаптування та робочу діяльність. 

На курсах також будуть розглядатися додаткові теми:

 • Як живе шведське суспільство?
 • Як я можу спланувати своє життя тут і зараз?
 • Як налагодити своє життя у Швеції, щоб почуватися безпечно та комфортно?

 

Ціна?

Курс є безкоштовним.

Маєте інтерес до курсів?

Щоб підтвердити свій інтерес стосовно курсів пишіть на електронну скриньку: expedition@skurupsfolkhogskola.se

Вказуйте тему листа: Ukraina- skola (Україна- школа).

 


RU

Важная информация для украинцев касательно изучения шведского языка.

Информация касается украинцев:

1- прибывшие из Украины в Швецию недавно или ранее;

2-кому уже исполнилось 18 лет;

3- которые проживают в комунах Скурупа, Истада и близлежащих регионах.

В скором времени начнутся новые курсы шведского языка, а именно – профессиональный шведский в Skurupsfolkhögskola.

Где?

 • Скуруп. Скурупская высшая народная школа. Адрес: Skurup folkhögskola, Kyrkogatan 68, Skurup.
 • Истад, на базе Скурупской высшей народной школы. Адрес: Ystad / Skurup folkhögskola, Apgränd 3,Ystad.

Когда?

Начало курса – середина августа 2022 года.

Важная информация относительно начала курса, содержания курса и т.д. будет доступна на украинском, русском, английском языках со 2-го августа 2022 года на интернет странице Скурупской высшей народной школы -www.skurupsfolkhogskola.se

Расписание?

Курсы составляют 15 часов очного обучения в школе и дистанционного обучения вместе с домашними заданиями, что будет соответствовать полной рабочей занятости.

Языковые уровни корректируются в соответствии с наличием предварительных знаний шведского или их отсутствия, см. ниже

 • Те, кто уже имеет определенные знания шведского языка и, возможно, уже начал работать, сможет улучшить свой шведский до уровня SFI-Swedish. При правильном планировании вашего времени вы можете работать неполный рабочий день и обучаться.
 • Курсы рекомендованы и для тех, кто только что прибыл в Швецию и хочет быстро и правильно влиться в социальную среду, чтобы начать быстрое адаптирование и рабочую деятельность.

На курсах также будут рассматриваться дополнительные темы:

 • Как живет шведское общество?
 • Как я могу спланировать свою жизнь здесь и сейчас?
 • Как наладить свою жизнь в Швеции, чтобы чувствовать себя безопасно и комфортно?

Цена? 

Курс является бесплатным.

Интерестно?

Чтобы подтвердить свой интерес к курсам, пишите на электронный адрес: expedition@skurupsfolkhogskola.se  

Укажите тему письма: Ukraina- skola (Украина-школа)

 


ENG

Important information for Ukrainians about learning the Swedish language.

The information concerns Ukrainians:

 • who arrived from Ukraine to Sweden recently or earlier;
 • who have already turned 18 years old;
 • who live in the Skurup or Ystad regions and nearby.

New Swedish language courses, namely professional Swedish, will start soon at Skurups folkhögskola.

Where?

- Skurup folk high school. Address -Skurup folkhögskola, Kyrkogatan 68 , Skurup.

- On basis of Skurup folk high school. Address - Ystad / Skurup folkhögskola, Apgränd 3,Ystad.

When?

The start of the course is mid - August 2022.

Important information regarding the start of the course, content, etc. will be available in Ukrainian, Russian, and English languages from August 2, 2022 on the website of the Skurup folk highschool - www.skurupsfolkhogskola.se

Content?

The courses consist of 15 hours per week in school combined with distance education - homework that corresponds to full time.

Course is adapted according to the presence or absence of prior knowledge of Swedish, see below.

 • You who already have some prior knowledge of Swedish and perhaps have already started working have the opportunity to learn more Swedish to SFI-Swedish quickly. This could be the start of your very own educational journey. With good planning, you may be able to work part-time and study.
 • You who have just arrived here and quickly want to be involved in Swedish society, the working system and want to learn Swedish as soon as possible. You can start this course with us.

Other important subjects included in the course:

 • How does Swedish society work?
 • How can I plan my life here and now?
 • How can I live and feel safe and feel good?

Price?

This course is free of charge.

Interested?

To confirm your interest in the courses, please write to us: expedition@skurupsfolkhogskola.se

The subject of the letter: Ukraina-skola (Ukraine-school)