Vår "visselblåsar"-funktion

Här kan du anmäla arbetsrelaterade missförhållanden, korruption eller andra allvarliga oegentligheter inom Skurups folkhögskola i den nya interna visselblåsarfunktionen.

Hitta på sidan


Om visselblåsarfunktionen

Visselblåsarfunktionen är del av vårt system för att följa upp och utreda avvikelser. Det är en möjlighet att anmäla om du upplever misstänkta oegentligheter, till exempel felaktig användning av statsbidrag, bedrägerier eller andra allvarliga missförhållanden av allmänt intresse. Genom att anmäla detta till oss hjälper du oss att säkerställa att statsbidragen till våra olika verksamheter används på rätt sätt. Alla som har en anknytning till föreningen kan anmäla i visselblåsarfunktionen om man ser eller misstänker oegentligheter. Vi bedömer alla anmälningar vi får in och tar alla misstankar om felaktigheter på största allvar.

I vår visselblåsarfunktion kan du välja att vara helt anonym. Du behöver alltså aldrig ange ditt namn eller andra personuppgifter i din anmälan eller i din kommunikation med oss. 
 


Vem kan anmäla?

Både den som jobbar på Skurups folkhögskola och andra som har eller haft en arbets- eller deltagarrelation till Skurups folkhögskola på någon av våra verksamhetsorter kan anmäla genom visselblåsarfunktionen.


Rätt kanal för rapportering?

Så som nämnt ovan skall visselblåsarfunktionen endast användas när det inte hjälper, eller är lämpligt, att rapportera på annat sätt. 
Om det gäller synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering, mindre förseelser, eller om du vill uttrycka allmänt missnöje eller framföra klagomål, bör du istället ta kontakt med närmast ansvarig chef.
 


Hur hanteras en anmälan?

Alla anmälningar som kommer in genom visselblåsarfunktionen hanteras i dagsläget av en mottagarfunktion som består av ordförande och vice ordförande i föreningen.
Mottagarfunktionen tar emot anmälningar, har kontakt med den anmälande personen*, vidtar lämpliga åtgärder vid bedömning och uppföljning. Slutligen avslutas och återrapporteras ärendet till den anmälande personen* och en rapport och slutsatser överlämnas till skolledning och styrelse.

*Kontakt och återrapportering sker endast om den anmälande personen valt att uppge kontaktuppgifter.
 


Som anmälare är du skyddad och kan vara anonym!

Du behöver inte uppge ditt namn eller några andra personuppgifter i din anmälan, utan du kan vara anonym.

Skurups folkhögskola får inte efterforska vem som lämnat uppgifterna, stoppa rapporteringen, eller utsätta en uppgiftslämnare för någon typ av repressalier. Den som har utsatts för repressalier på grund av sin visselblåsning har enligt lagen rätt till skadestånd.
 


Undantag från skyddet mot repressalier.

För att omfattas av lagens skydd mot repressalier måste den som anmäler missförhållanden till visselblåsarfunktionen ha skäl att tro att uppgifterna är sanna när rapporteringen sker. En anmälan får inte ske för att misskreditera någon, eller för egen vinning. Den som avsiktligt lämnar oriktiga uppgifter kan själv göra sig skyldig till brott.
 


Så gör du en anmälan.

På den här sidan kan du rapportera via Skurups folkhögskolas visselblåsarfunktion => Visselblåsar formulär