Skrivarlinjen Påbyggnadsåret – Utbildningsmoment

Skrivarlinjens påbyggnadsår syftar till att utveckla och fördjupa de kunskaper och insikter i skrivande och litteratur som grundlagts i årskurs ett eller på motsvarande utbildning på annan skola. Större vikt läggs vid ett eget skrivprojekt, samtidigt fortsätter textsamtalet att utgöra en stor del av kursen. Studenten förväntas ta större ansvar för sin skrivprocess och i textsamtalet. Syftet är att öka självständigheten och förbereda sig inför en verksamhet som författare efter kursens slut.

Utbildningsmoment 1

Individuellt Skrivprojekt med Handledning

Det egna, fria skrivandet är centralt för kursen. Vi är noga med att balansera den lektionsbundna och den nätbaserade verksamheten mot ett skrivande som utgår från studentens egna idéer och villkor. Vid tre olika tillfällen har studenten möjlighet att lämna in hela sitt pågående projekt till handledare; syftet är att under kursens gång genomföra ett sammanhängande skrivprojekt i riktning mot ett färdigt manus.

Utbildningsmoment 2

Litterär Orientering

Äldre och samtida litteratur diskuteras och analyseras fortlöpande, både på seminarieträffar och på nätet. Gästlärare bjuds in i för att ytterligare fördjupa studiet av olika strömningar och författare. Vid vissa seminarier ansvarar den enskilda studenten för upplägg och val av tema. Syftet är att stärka det egna förhållningssättet till litteraturen och poetiken.

Kursdeltagarna är dessutom alltid välkomna att närvara på författar- och förläggarebesök i årskurs 1.

Utbildningsmoment 3

Textseminarium

Vid ett antal tillfällen under året anordnas textseminarium utifrån kursdeltagarnas egna texter. Samtalen syftar till att fördjupa den textmedvetenhet som övats upp under årskurs ett. Författaren formulerar själv frågeställningen och initierar samtalet kring den egna texten. Målsättningen är att öka självständigheten inför det egna skrivandet.

Utbildningsmoment 4

Skrivandet och Offentlighet

Studenten förväntas ta aktiv del i den litterära offentligheten genom uppläsningar och kontakt med litterära tidskrifter.