Skrivarlinjen - Utbildningsmoment

Utbildningsmoment 1 

Textrespons

Responssamtalen är skrivarlinjens hjärta. Varje vecka lämnar studenterna in nyskrivna texter, som sedan läses och diskuteras i mindre grupper tillsammans med handledare. Under årets gång varieras gruppens sammansättning, vilket innebär att man läser och diskuterar texter i olika genrer och med andra riktningar eller litterära förutsättningar än de egna. Syftet med dessa läsarorienterade textsamtal är flera, inte minst att bli en mer lyhörd läsare och att öva upp den litterära känsligheten gentemot den egna texten.

Utbildningsmoment 2 & 3

Litterär Gestaltning och Poetik

Hela klassen samlas ett par dagar varje vecka för litterära studier och gemensamma skrivövningar. Att låta sig inspireras av eller ta spjärn mot redan skrivna texter är ett utomordentligt sätt att öva upp sin litterära förmåga. Vi läser texter av samtida och historiska författare, vi arbetar med litteraturteoretiska och estetiska frågeställningar och vi varvar samtalen med övningar där vi prövar olika motiviska, formella och stilistiska lösningar. Hösten och vintern delas in i två block, prosa respektive poesi. På våren sker fortlöpande fördjupningar i litterära grundfrågor, dessutom tillkommer ett block om att skriva dramatik.

Under årets lopp ägnas också veckor åt ett intensivt workshopsskrivande, åt scen- och uppläsningsteknik och åt det litterära reportaget. Ibland fokuserar vi på filmmanuset eller det essäistiska skrivandet; ibland genomför vi specialveckor som låter skrivandet utgå från musik eller konst. Ett antal författarbesök ordnas under året, för att samtala om deras böcker och synen på skrivandet och litteraturen.

Utbildningsmoment 4

Individuellt Skrivande

Det egna, fria skrivandet är centralt för skrivarlinjen. Vi är noga med att balansera den lektionsbundna verksamheten mot ett skrivande som utgår från studentens egna idéer och projekt. Utmärkande för Skurups skrivarlinje är den individuella handledningen som ingår i kursen. Möjligheten att få lämna in större textmängder och i lugn och ro få sitta med sina texter tillsammans med en handledare öppnar för fördjupade samtal om det egna skrivandet, om dess riktning och syfte.

Utbildningsmoment 5

Skrivandet och Offentlighet 

Utbildningsmomentet syftar till att ge studenten kunskap om skrivandets yttre villkor och förutsättningar, inte minst dess ekonomiska. Men också om de vägar och möjligheter som erbjuds författaren och som i förlängningen ska ge studenten ökade möjligheter att fortsätta att utveckla sitt skrivande efter avslutad kurs. Här spelar författarbesöken en stor roll. Att få blicka in i en författares vardag är en ovärderlig erfarenhet. Vi bjuder också in förläggare, föreläser om den litterära branschen och tittar närmare på aktuella litterära debatter.

I mars-april färdigställer klassen en antologi av texter som skrivits under året. Under projektveckorna hjälps klassen åt med urval, redigering, layout och formgivning, liksom med marknadsföring och releasefest när boken kommit från tryckeriet. Efter boksläppet medverkar författarna i uppläsningar i Malmö, Lund och Skurup. Turnéer till Göteborg, Stockholm och Gotland har förekommit på kursdeltagarnas egna initiativ. 

Skrivarlinjen innehåller också ett par internatvistelser på Studentgården i Skanör, både som uppladdning och i samband med antologiarbetet. Vi gör också gemensamma resor till Österlen och tar tåget till konstmuseet i Louisiana eller till Köpenhamns konstmuseer.